PRAKTISCHE INFO

Schoolinformatie 2018-2019

VERLOFPROCEDURE EN SCHOOLVERZUIM

Ouders dienen hun kind voor 8.30 uur telefonisch af te melden wanneer hun kind niet op school komt. Er wordt dagelijks een verzuimadministratie bijgehouden. Bij constatering van mogelijk ongeoorloofd schoolverzuim – hieronder wordt verstaan: afwezigheid zonder schriftelijke of mondelinge melding door de ouders – neemt de school telefonisch contact op met thuis. De leerplichtige leeftijd van een kind is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. Extra verlof, buiten de schoolvakanties om, is slechts onder voorwaarden toegestaan, namelijk: Wanneer ouders door omstandigheden gedwongen zijn om buiten de schoolvakanties hun vakantie op te nemen. In dit geval zal aan de school een werkgeversverklaring overlegd moeten worden, waaruit de noodzaak van het verlof blijkt. Op grond van “gewichtige omstandigheden” kan extra verlof toegestaan worden. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: jubilea, huwelijk, overlijden van familieleden. De ambtenaar Leerplicht controleert actief of de school zich aan de regels houdt. De school dient een sluitende absentieregistratie te voeren. De directeur die zich niet aan de voorschriften houdt en buiten de afspraken om verlof toestaat, riskeert een boete. Voor ieder verlof dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden. Formulieren hiervoor zijn op de website te vinden. Op ongeoorloofd schoolverzuim staat een boete voor de betrokken ouders. Voor de volledige verlofprocedure zoals vastgesteld in onze Stichting verwijzen wij u naar de SKOSS-website.

 

LUXE VERZUIM

Het OM, parket Midden Nederland, heeft nieuwe richtlijnen gegeven m.b.t. werkwijze luxe verzuim. Deze zijn als volgt:-      bij een halve dag of hele dag luxe verzuim (1e keer) zal leerplicht – na ontvangst van verzuimmelding door school – een waarschuwing versturen. –      bij een 2e keer een halve dag of hele dag verzuim, zal leerplicht een proces-verbaal opmaken –      bij verzuim van meer dan één dag wordt door leerplicht direct een proces-verbaal opgemaakt. Van deze richtlijnen kan bij bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Deze nieuwe werkwijze heeft tot gevolg dat eerder overgegaan zal worden tot het opmaken van een proces-verbaal. Daar waar voorheen bijvoorbeeld bij verzuim van 3 dagen (1e keer) nog een waarschuwing werd gegeven, zal de gemeente nu een proces-verbaal moeten opmaken.

OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage wordt uitsluitend gebruikt om bijzondere activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, de avondvierdaagse, etc. De ouderbijdrage is in principe op basis van vrijwilligheid, maar wij wijzen u erop dat zonder uw bijdrage het niet mogelijk is om deze activiteiten op een leuke manier te organiseren. De bijdrage per jaar is € 60,= per leerling en geldt ongeacht het aantal kinderen op school. Dit bedrag is vastgesteld voor een heel schooljaar, voor kinderen die vanaf de start van het schooljaar op school zitten of kinderen die instromen tussen de start van het schooljaar en Kerstmis. Kinderen die tussen Kerstmis en Pasen op school komen: half geld. Instromers tussen Pasen en de grote vakantie: gratis.  De ouders van kinderen in groep 8 krijgen een nota voor de kosten van het schoolkamp. De ouderbijdrage wordt dit jaar per incasso geïnd .

PODIUM

De maandvieringen hebben we sinds dit jaar vervangen door Podium. 

Tijdens het podium zullen klassen zich presenteren en krijgen leerlingen de kans hun talenten te tonen. We maken geen onderscheidt meer in onderbouw of bovenbouw, maar hebben de groepen wat meer gemixt. Het podium zal afwisselend op woensdag en vrijdag plaatsvinden. In agenda op de website vindt u de actuele data en groepen die aan het podium deelnemen. Tevens zal dit in de nieuwsbrieven te lezen zijn.

SCHOOLREISJE/SCHOOLFEESTDAG

Om het jaar hebben we geen schoolreisje. Dit jaar is er op 12 april 2019 een schoolfeestdag. Hierover ontvangt u in maart meer informatie.

KAMP GROEP 8

De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschoolperiode af met een driedaags schoolkamp. De exacte kosten zijn nu nog niet te ramen. Deze zijn onder andere afhankelijk van de kosten van de overnachtingen. De te verwachten kosten zijn ongeveer € 60,=. Het kamp van groep 8 is op 2 juli t/m 4 juli 2018. Verdere informatie verneemt u in de loop van het jaar.

ETEN EN DRINKEN

 

Pauzehapjes

De kinderen nemen zelf hun pauzehapje mee. Vermeld wel de naam van het kind op pakjes, bekers etc. om verwarring te voorkomen. In het kader van “gezonde voeding” vragen wij u dringend om geen snoep mee te geven en ook geen blikjes frisdrank! Op de woensdag hebben wij een fruitdag. Dat wil zeggen dat alle kinderen op woensdag fruit meenemen.

 

Snoepen en trakteren

Op verjaardagen mag er in de klas aan de klasgenootjes getrakteerd worden. Om te voorkomen dat kinderen erg lang rondlopen en lessen van andere groepen verstoord worden, is het rondgaan met traktaties langs de leerkrachten beperkt tot hun bouw; te weten: groepen 1 t/m 3 en groepen 4 t/m 8. Wat betreft de traktatie kunt u denken aan fruit, worst, kaas, een sticker, etc.. In deze tijd waar ongezond eetgedrag veel aandacht krijgt, willen wij graag ons steentje bijdragen door het stimuleren van gezonde traktaties. Op school is het snoepen niet toegestaan. Dit geldt ook voor de pauzes.

VERVOER:

 

Fietsen

De school heeft te weinig ruimte op het grote schoolplein om alle fietsen goed weg te zetten. Het meenemen van de fietsen blijft ten koste gaan van de speelruimte voor de kinderen. Wij verzoeken ouders en kinderen om alleen fietsen mee te nemen naar school als dat echt noodzakelijk is. Kinderen die binnen het gebied Beukenlaan, Dalweg, Koningsweg, Nijverheidsweg wonen, worden verzocht hun fiets thuis te laten. N.B. De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van fietsen. Op het schoolplein mag er niet gefietst worden.

 

Auto’s

Een aantal kinderen wordt door ouders gebracht en gehaald met de auto. Als het slecht weer is, is dat aantal groter. De school ligt in een wijk waarin het autoverkeer zoveel mogelijk teruggedrongen wordt. In het belang van de veiligheid van onze leerlingen vragen wij de autobestuurders met klem om halverwege de Van Hamelstraat de auto te parkeren in een parkeervak, en het laatste stukje lopend naar school te komen.

OUDERAVONDEN EN RAPPORTEN

Vier keer per jaar is er voor u gelegenheid om met de groepsleerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind. Dit jaar starten we met afstemmingsgesprekken op 29, 30 & 31 augustus, voortgangsgesprekken in november, rapportgesprekken in februari & juni.

De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee; het eerste rapport in februari en de laatste aan het eind van het schooljaar. Samen met de gesprekken tijdens de inloopmiddag/-avonden geven zij een tamelijk compleet beeld van het functioneren van uw kind op school.

Naast deze “geregelde” contacten geldt: wanneer u meer informatie wenst of wanneer u iets dwars zit, aarzel dan niet om langs te komen en erover te praten.

GYMNASTIEKONDERWIJS

Alle groepen hebben enkele keren per week gymnastiek of bewegingsonderwijs. Als kinderen niet mee mogen gymmen, moeten ze van thuis een briefje meenemen. De kleuters maken gebruik van het speellokaal op school. Groep 3 zal daar de eerste weken daar ook 1 x per week gymmen, voor de andere gymles gaan zij even als de groepen 4 t/m 8 ook naar Beukendal. Van de kinderen van gr. 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij gymkleding dragen en gymschoenen (deze mogen niet buiten gedragen worden en niet afgeven). 

HUISWERK OP DE ACHTBAAN

In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk. Dit is om de leerlingen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren. Tevens is het bedoeld als extra oefening of verdieping. Het maken van het huiswerk wordt ook samen met de leerkracht geëvalueerd. Hoe ga je ermee aan de slag? Hoe maak je het? Wanneer begin je? Vanaf groep 8 maken de leerlingen gebruik van een agenda.
In de onder- en middenbouw spreken we niet van huiswerk, maar kan af en toe oefenstof bedoeld als extra oefening voor de leerlingen worden meegegeven.
De stof is in de groep zo behandeld, dat de leerlingen deze beheerst. Dit is niet verplicht voor alle leerlingen. Maar kan de leerlingen wel helpen.

 

Oefenstof:

Groep 3: Oefenwoordjes van de kern.
Groep 4: Tafelsommen.
Groep 5: Tafelsommen
Topografie: start met kaartlezen en Nederland.

 

Huiswerk:

Groep 6:
Rekenen:  automatiseringswerk; klokkijken e.d.
Topografie: provincies van Nederland.

Groep 7:
Rekenen: cijferen, breuken en meetkunde e.d.
Topografie: landen van Europa.

Groep 8:
Rekenen:  Oefenen met meetkunde, herhalen van voorgaande jaren.
Topografie: Werelddelen.

Overig: 

Aan het einde van het jaar krijgen de leerlingen van groep 8 meer huiswerk per week, op het niveau van het voortgezet onderwijs, om zo te wennen aan regelmatig huiswerk maken.

 

Daarnaast bereiden de leerlingen vanaf groep 4 een boekenbeurt, muziekkring of actualiteitenkring thuis voor. In de klas krijgen de leerlingen hierover informatie.

Groep 4 en 5:     één boekenbeurt per jaar.
Groep 6:              twee boekenbeurten per jaar.
Groep 7:              twee boekenbeurten en een muziekkring per jaar.
Groep 8:              één boekenbeurt, één actualiteitenkring en één muziekkring per  jaar.

SPEELGOEDDAG KLEUTERS

Één van onze afspraken is dat de kinderen geen speelgoed mee naar school nemen. De kinderen willen er vaak de hele ochtend mee spelen, het raakt zoek of het gaat kapot. Maar … blijkbaar hebben de kinderen er wel behoefte aan om een keer iets aan de groep te laten zien! Daarom hebben wij afgesproken om op  de laatste vrijdagen voor een vakantie de kinderen de gelegenheid te geven om iets van thuis te laten zien. In de kring mogen zij er iets over vertellen, dan leggen we het weg en aan het eind van de dag gaat het weer mee naar huis. Dus de laatste vrijdag voor een vakantie is speelgoeddag!

GEVONDEN VOORWERPEN

Regelmatig blijven er kledingstukken en andere dingen van de kinderen op school liggen. We bewaren deze spullen tot de zomervakantie. Dus mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u altijd even op school kijken of navragen bij de conciërge. Omdat er vaak waardevolle spullen tussen zitten, laten wij ook zo’n twee keer per jaar de kinderen even langs de uitgestalde voorwerpen lopen. Aan het eind van het schooljaar worden de restanten naar spullenhulp gebracht. Nog een tip: zet namen in laarzen, petten, regenpakken, op drinkbekers en ander materiaal waarvan u kunt vermoeden dat het wel eens zou kunnen gaan slingeren. Doet u zoiets zeker als het gaat om spullen die veel andere kinderen precies hetzelfde hebben.

TOEZICHT OP DE SPEELPLAATS

Tien minuten voor aanvang van de school gaan de deuren open. De ouders van de kleuters kunnen dan hun kind(eren) in de klas afleveren. Wilt u wel zo vriendelijk zijn om tijdig afscheid van uw kind te nemen en de klas dan te verlaten, zodat de leerkrachten op tijd kunnen beginnen? Tot de herfstvakantie geldt dit, als overgangsfase, ook voor de ouders van de kinderen van groep 3. Na de herfstvakantie komen deze kinderen zelfstandig de klas binnen. Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 geldt dat zij vanaf tien minuten voor aanvang van de schooltijd al naar hun lokaal mogen gaan. De leerkracht is daar ook aanwezig voor de kinderen. Daardoor kan een leerkracht niet uitgebreid in gesprek met ouders. Wilt u de leerkracht spreken, maak dan een afspraak. Wilt u uw kind dan ook niet te vroeg naar school sturen, zodat zij niet zonder toezicht op het schoolplein zijn.

HOOFDLUIS

Hoofdluis is ook op onze school een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. (Mocht u hoofdluis of neten constateren bij uw kind, dan verzoeken wij u dit even te melden op school.) Hoofdluisprocedure: De school kiest voor een systematische aanpak om het hoofdluisprobleem zoveel mogelijk onder controle te houden. De school heeft een controle-groep samengesteld. De GG en GD heeft met deze ouderwerkgroep afspraken gemaakt over hun activiteiten. De school kiest voor preventieve controle. Op vaste tijdstippen, met name na iedere schoolvakantie, worden alle leerlingen gecontroleerd. Bij constatering van hoofdluis neemt de leerkracht/coördinator telefonisch contact op met de ouders van de betreffende leerling. Wanneer bij twee of meer leerlingen hoofdluis of neten geconstateerd worden, krijgen alle kinderen een brief mee. We proberen hierbij de privacy van ouders en leerling te beschermen. Coördinator: juf Marloes

VERVANGING LEERKRACHTEN

Bij ziekte en verlof van leerkrachten proberen we altijd vervanging te krijgen. Daarvoor zijn we aangesloten bij een z.g.n. invalpool. Toch lukt vervanging niet altijd. We proberen dan de vervanging intern op te lossen door de groep op te delen of een ambulante leerkracht voor de groep te zetten. Dit zijn geen oplossingen voor langere tijd. In het uiterste geval kan het dan voorkomen dat een groep leerlingen een brief mee naar huis krijgt met de boodschap dat zij de volgende dag of een van de komende dag(en) niet op school opgevangen kunnen worden. Zie verder onze schoolgids.

ZIEKTE OF ONGELUKJES TIJDENS SCHOOLTIJD

Het kan voorkomen dat uw kind op school ziek wordt en moet worden opgehaald. Wanneer er onder schooltijd een ongelukje gebeurt, nemen wij zo nodig contact met u op. Wanneer wij u dan niet kunnen bereiken en hulp van een huisarts noodzakelijk achten, nemen wij zelf initiatief. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een nieuw alarmformulier. Hierin vragen wij u om opnieuw uw meest recente telefoonnummers te noteren waar wij u in geval van nood kunnen bereiken. Het spreekt vanzelf dat wij, in het belang van uw kind, graag tussentijdse veranderingen tijdens het schooljaar ook doorkrijgen. Het formulier en eventuele mutaties kunt u inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

CONTACTPERSOON EN VERTROUWENSPERSOON

Het Schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het katholiek onderwijs. Aan onze school is tevens een vertrouwenspersoon verbonden, waar leerlingen en leerkrachten terecht kunnen met een specifieke klacht over ongewenst seksueel gedrag of ander ongewenst gedrag. Deze vertrouwenspersoon, dokter Van Kranenburg, zorgt voor opvang van iemand met een klacht, en geeft het nodige advies. De vertrouwenspersoon is aangesteld door het bevoegd gezag. Contactpersoon: Josée Louwen, telefonisch bereikbaar via school: 035-6029446 of per email: josee@de-achtbaan.nl. Vertrouwenspersoon: Dokter D. van Kranenburg, Klarinet 37 3766 GH Soest tel. 6012566